Shesh_shaiya_Vishnu

Collection of the Kalabhavan Banares Hindu University. eighteenth century Vaishnava painting , Vishnu, Lakshmi, Anant Shesha , Brahma, Markendeya

Leave a Reply