sept 24 2013Navarathri Kolu Exhibition - Invitation 2013 6X4